Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata pro školní rok 2022/2023 je stanovena na částku 300 Kč.

Tuto úplatu jsou zákonní zástupci povinni uhradit i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštívilo ani jeden den v daném měsíci.

Splatnost úplaty

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou, a to vždy do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, není-li dohodnuto jinak.

Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci:

  • Během prázdninového provozu (červenec, srpen), v němž bude omezen nebo částečně přerušen provoz mateřské školy. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídajíc rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Snížená úplata je stanovena na částku 15 Kč/den.
  • Během prázdninového provozu, kdy bude provoz zcela pozastaven se úplata hradit nebude.
  • V případě mimořádných opatření, kdy je zakázána osobní přítomnost dětí a je zcela pozastaven provoz, se úplata hradit nebude.

 Osvobození od placení úplaty

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi dle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče dle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Komentáře nejsou povoleny.