Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata pro školní rok 2020/2021 je stanovena na částku 300 Kč.

Tuto úplatu jsou zákonní zástupci povinni uhradit i v případě, že dítě mateřskou školu nenavštívilo ani jeden den v daném měsíci.

Splatnost úplaty

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou, a to vždy do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, není-li dohodnuto jinak.

Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci:

  • Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, snížená úplata je stanovena na částku 10,- Kč/ den.
  • Během prázdninového provozu, kdy bude provoz zcela pozastaven. Úplata se hradit nebude.

 Osvobození od placení úplaty

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi dle § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče dle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Komentáře nejsou povoleny.